Μηχανολόγος Μηχανικός

Ενεργειακή επιθεώρηση είναι η εκτίµηση της πραγματικής κατανάλωσης της ενέργειας, καθώς επίσης και των παραγόντων που την επηρεάζουν. Δίνετε η δυνατότητα για αλλαγές προκομμένου να έχουμε εξοικονόμηση ενέργειας.
Με τη διενέργεια της ενεργειακής επιθεώρησης σε ένα κτίριο έχουμε την ακριβή εικόνα της κατάστασης του κτιρίου και προτείνουμε τρόπους, που αν εφαρμοστούν θα µμειώσουν την κατανάλωση ενέργειας, µε άμεση συνέπεια το οικονοµικό όφελος για τον ιδιοκτήτη του κτιρίου.

 1. Συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων - εγγράφων από τον ενδιαφερόμενο, έπειτα από συνεννόηση
 2. Αυτοψία
 3. Επι τόπου συλλογή συμπληρωματικών στοιχείων
 4. Φωτογράφηση
 5. Επεξεργασία
 6. Αξιολόγηση των δεδομένων με τη χρήση πιστοποιημένου λογισμικού
 7. Έκδοση ΠΕΑ

Η Ενεργειακή Επιθεώρηση απαιτείται για τη μίσθωση ή την πώληση του ακινήτου σας ή την ένταξή σας στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» κ.λ.π..

Για την Ενεργειακή επιθεώρηση απαιτείται η συγκέντρωση των παρακάτω στοιχείων (σε αντίγραφα) από τον ενδιαφερόμενο, έπειτα από συνεννόηση μαζί μας:

 1. Στέλεχος Οικοδομικής Αδείας
 2. Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί
 3. Τοπογραφικό (στην περίπτωση μη ύπαρξης τοπογραφικού Διάγραμμα Κάλυψης)
 4. Μελέτη Θερμομόνωσης (για κτήρια μετά το ’80, εάν υπάρχει)
 5. Πίνακας Κατανομής Δαπανών (για καινούργια κτίρια)
 6. Ένας λογαριασμός ΔΕΗ
 7. Αριθμός Κτηματολογίου
 8. Φύλλο συντήρησης λέβητα (εάν υπάρχει)
 9. Στοιχεία ιδιοκτήτη (επώνυμο, όνομα, ιδιότητα, Α.Φ.Μ., τηλέφωνο, email)
 10. Σημαντικές διευκρινήσεις (σύμφωνα με τον οδηγό ενεργειακής επιθεώρησης):

Το ενεργειακό πιστοποιητικό ισχύει για 10 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσής του. Η διάρκεια του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης έχει καθοριστεί από το υπουργείο περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής και έχει κατοχυρωθεί με τα σχετική νομολογία και το προεδρικό διάταγμα 100/2010. Ο ιδιοκτήτης θα ζητήσει να εκδοθεί νέο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης εφόσον προχωρήσει σε ανακαίνιση-ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού εντός της 10ετίας, οπότε στο καινούριο πιστοποιητικό θα αποτυπώνεται η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου, με αποτέλεσμα μια καλύτερη ενεργειακή κλάση για το κτίριο

Στο χρονικό διάστημα των 10 ετών της ισχύς του, το ενεργειακό πιστοποιητικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί όσες φορές χρειαστεί για τη μίσθωση του ακινήτου. Δεν είναι απαραίτητη δηλαδή η έκδοση νέου πιστοποιητικού κάθε φορά που προκύπτει νέα μίσθωση. Πάνω στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναγράφονται ένας αύξον αριθμός μαζί με τον κλειδάριθμο. Αυτά τα δυο στοιχεία είναι που καταχωρούνται ηλεκτρονικά για να γίνει η ταυτοποίηση του κτιρίου

Η απάντηση είναι όχι. Η έκδοσή του μπορεί να γίνει κανονικά στο διάστημα αναζήτησης νέου ενοικιαστή. Απλά είναι απαραίτητο να εκδοθεί έγκαιρα έτσι ώστε με την υπογραφή του συμβολαίου να προσκομιστεί από τον ιδιοκτήτη μαζί με το μισθωτήριο συμβόλαιο στην εφορία και τώρα πλέον στο Taxisnet

Σημειώνουμε ότι πλέον η καταχώρηση των στοιχείων του πιστοποιητικού (αριθμός ασφαλείας, αριθμός μητρώου και το όνομα του ενεργειακού επιθεωρητή) γίνονται ηλεκτρονικά στην σελίδα της γενικής γραμματείας πληροφοριακών συστημάτων

Γενικές Πληροφορίες για την Ενεργειακή Επιθεώρηση

Ενεργειακή επιθεώρηση ονομάζεται η εκτίμηση της πραγματικής κατανάλωσης ενέργειας, των παραγόντων που την επηρεάζουν, καθώς και των δυνατοτήτων για εξοικονόμηση ενέργειας

Με τη διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης σε ένα κτίριο, σχηματίζεται σαφής εικόνα της κατάστασης του κτιρίου και προτείνονται μέτρα, τα οποία εφόσον εφαρμοστούν, θα μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας, με άμεση συνέπεια το οικονομικό όφελος για τον ιδιοκτήτη του κτιρίου

Η Ενεργειακή Επιθεώρηση απαιτείται για τη μίσθωση ή την πώληση του ακινήτου σας ή την ένταξή σας στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον»

Κάθε συμβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξης αγοροπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και να επισυνάψει σε αυτό επίσημο αντίγραφο του ΠΕΑ. Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται στο ιδιωτικό η συμβολαιογραφικό μισθωτήριο έγγραφο. Η φορολογική αρχή δε θεωρεί μισθωτήρια έγγραφα εάν δεν προσκομίζεται ενώπιον της ισχύον ΠΕΑ

Το ΠΕΑ εκδίδεται ηλεκτρονικά από το σύστημα μετά την υποβολή του Εντύπου Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου

Επικοινωνήστε μαζί μας για να προγραμματίσουμε την Ενεργειακή Επιθεώρηση του κτιρίου σας, προκειμένου να σας χορηγήσουμε το ΠΕΑ για τη μίσθωση ή την πώληση του ακινήτου σας