Μηχανολόγος Μηχανικός

Η διάρκεια ισχύος του Πιστοποιητικού ΔΕΗ εξαρτάται από τη χρήση της εγκατάστασης

 • Για κατοικίες και ανάλογους χώρους (μονοκατοικίες, διαμερίσματα κ.α.), τουλάχιστον κάθε 14 χρόνια
 • Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά (καταστήματα, γραφεία, βιοτεχνίες, βιομηχανίες κ.α.), τουλάχιστον κάθε 7 χρόνια
 • Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους με εύφλεκτα υλικά ( γραφεία, καταστήματα βιοτεχνίες, βιομηχανίες κ.α.), τουλάχιστον κάθε 2 χρόνια
 • Για χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού τουλάχιστον κάθε χρόνο
 • Για επαγγελματικές εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο (μαρίνες, πισίνες, κάμπινγκ κ.α.) τουλάχιστον κάθε χρόνο και σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης, πριν από την επανασύνδεση
 • Για όλες τις παραπάνω χρήσεις εφόσον προκύπτει αλλαγή χρήσης της Εγκατάστασης
 • Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον η Εγκατάσταση πληγεί από θεομηνίες (πλημμύρες, σεισμούς)
 • Μετά από σοβαρά ατυχήματα ή συμβάντα (πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία)
 • Μετά από καταγγελία φυσικών ή νομικών προσώπων

Η διαδικασία για την έκδοση ενός πιστοποιητικού (ΔΕΗ) είναι η εξής:

Πρωτα γίνεται ο έλεγχος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του κτιρίου με ειδικά όργανα και ελέγχονται οι μετρήσης και στην συνέχεια συντάσσονται τα απαραίτητα έγγραφα. Δεν εκδίδονται πιστοποιητικά χωρίς να έχει προηγηθεί έλεγχος και χωρίς να πληρούνται οι απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση που βρεθούν σφάλματα ή κακοτεχνίες θα πρέπει πρώτα να διορθωθούν και να γίνει νέος επανέλενχος για την έκδοση πιστοποιητικού ΔΕΗ.

H Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου) αποτελείται από τα εξής έγραφα:

 1. Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη
 2. Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης
 3. Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384 ή κατά ΚΕΗΕ (εάν είναι παλιά εγκατάσταση πριν τον Μάρτιο του 2006)
 4. Μονογραμμικό σχέδιο του ηλεκτρικού πίνακα της εγκατάστασης
 5. Κάτοψη της εγκατάστασης με την όδευση των ηλεκτρικών γραμμών και της θέσης των διακοπτών, φωτιστικών, πριζών, φωτιστικών ασφαλείας, κινητήρων, πινάκων κτλ