Μηχανολόγος Μηχανικός

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων

Για οποιαδήποτε δικαιοπραξία , για έκδοση Πολεοδομικής Άδειας , για δήλωση ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο, για διόρθωση κτηματολογικής βάσης , για πράξη αποχαρακτηρισμού στο Δασαρχείο, κ.λ.π. είναι αναγκαία η σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος για την οποία υπηρεσία ο κατεξοχήν αρμόδιος είναι ο Τοπογράφος Μηχανικός.Τοπογραφικός εξοπλισμός

GPS δύο συχνοτήτων L1 και L2 της εταιρείας Trimble μοντέλο R-4 για γεωδαιτικές εφαρμογές RTK με ακρίβεια σε στατικό εντοπισμό (± 3mm+0.1ppm) RMS

Γεωδαιτικός Σταθμός της εταιρείας Topcon σειράς GTS-220 εσωτερικής ακρίβειας ±(2mm+2ppm)

Μελέτες φωτοερμηνείας

Με τη φωτοερμηνεία μπορούμε τεκμηριωμένα να δόσουμε απαντήσεις για το αντικείμενο το οποίο εξετάζουμε γεωτεμάχιο (οικόπεδο, αγροτεμάχιο, κλπ) κτιριακές εγκαταστάσεις, τεχνικά έργα κλπ. οι οποίες αφορούν την γεωμορφολογία, τη χρήση, την κάλυψη, την παλαιότητα, τον εντοπισμό ιδιοκτησίας και άλλες πληροφορίες οι οποίες ενισχύουν τη σύνταξη της μελέτης.

Η τεχνική έκθεση του μηχανικού ενισχύετε, με την ύπαρξη μελέτης φωτοερμηνείας, στις περιπτώσεις στις οποίες καλούμαστε να αποδείξουμε τεκμηριωμένα τα ποιοτικά ή ποσοτικά χαρακτηριστικά του υπό εξέταση αντικειμένου, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πραγματογνωοσύνη για ιδιωτική χρήση, στο κτηματολόγιο, στο δασαρχείο, στην πολεοδομία, στο δικαστήριο κλπ.


Τοπογραφικές Εργασίες Υποστήριξης Εργοταξίου

Το γραφείο διαθέτει πολυετή εμπειρία στην κατασκευή κτιριακών έργων και έργων υποδομής και είναι σε θέση να αναλάβει την υποστήριξη εργοταξίου παρακολουθώντας και συντονίζοντας τις εργασίες για την ομαλή και άρτια παράδοση του έργου.

Η υπηρεσία του τοπογράφου είναι ιδιαίτερα σημαντική κατά την κατασκευή διότι λόγω της τεχνογνωσίας και του αντικειμένου της επιστήμης του είναι σε θέση να τηρεί επακριβώς την μελέτη εφαρμογής του έργου αποφεύγοντας κατασκευαστικές αστοχίες η οποίες μπορεί να επιφέρουν σημαντικό κόστος κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου.